REPRESENTATIVE OF LGBTT IN PRINTED LOCAL PRESS GAZIANTEP SAMPLE (2009-2014)

Fatma Yeşil

Abstract


The basic aim of the paper is an attempt to find out how Van Dijk's critical discourse analysis of LGBTT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transvestite, Transsexual) individuals who are represented at the local press. Sabah, Hâkimiyet, Express, Gaziantep27, Olay and Telgraf newspapers were selected from Gaziantep Printed Local Press for the study and how these LGBTT people were represented in these newspapers. The articles reviewed for the study were published between 2009 and 2014 is a key criterion for LGBTT people to be involved directly or indirectly (with links to various topics under different headings). In the context of Van Dijk's critical discourse analysis based on the study, and in the light of the determined criteria, the existing news obtained were carefully scanned from newspapers, examined and analyzed in detail by the method of critical discourse analysis.


Keywords


communications, media, lgbtt, discourse, gender, representation, sexual orientation, homosexuality

Full Text:

PDF

References


AltayY, D. (2005): Küresel Köyün Medyatik Mimarı Marshall McLuhan: Kadife Karanlık, 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar. Prepared by Rigel, N. Batuş, G.,Yücedoğan, G., Çoban, B. İstanbul: Su Yayınları, 9-74

Aşçı, S. (2013): Yazılı Basında LGBT Temsili: Onur Haftası Haberlerinde Türkiye Ve ABD Karşılaştırması. İstanbul: Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Genel gazetecilik Bilim Dalı.

Baird, V. (2004): Cinsel Çeşitlilik: Yönelimler, Politikalar, Haklar ve İhlaller. Translated by Goğan. H. İstanbul: Metis yayınları.

Burnukara, P. ve Uçanok, Z. (2012): Okul Ortamı ve Sanal Ortamda Meydana Gelen Akran Zorbalığı Ne Ölçüde Örtüşüyor?: Türk Psikoloji Dergisi, 27(69):81-96.

Connell, R. W. (1998): Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika. Translated by Soydemir. C. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Çak, E. Ş. (2010): Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm Teorileri Bağlamında Türkiye’deki Reklam Filmleri ve Popüler Müzik Videoları: Yedi, DEÜ GSF Dergisi, (4):101-110.

Çelenk, S. (2010): Ayrımcılık ve Medya: İlef Dergisi, 211-227.

Erdoğan, İ. ve Alemdar, K. (1990). İletişim ve toplum Kitle iletişim Kuramları tutucu ve değişimci yaklaşımlar. Ankara: Bilgi Yayınevi.

Foucault, M. (1987): Michel Foucault: Söylemin Düzeni. Translated by Ilgaz, T. Hil Yayınları.

Gerbner, G. (2014): Medyaya Karşı. Translated by Ayas, G., Batmaz, V. ve Kovacı, İ. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Gezgin, S. (2007): Türkiye’de Yerel Basın: Türkiye’de Yerel Basın. Translated by Gezgin, S. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 177-209.

Hall, S. (2005): Kodlama, Kodaçımlama: Medya ve İzleyici Bitmeyen Tartışma. Translated by Yavuz, Y. Ankara: Vadi Yayınları, 85-98.

Herman, S. E. ve Chomsky, N. (2012): Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. Translated by Abadoğlu. E. İstanbul: bgts Yayınları.

Işık, G. ve Özer, Ö. (2000): İşçi ve Memur Toplu İş Bırakma Eylemlerinin Türk Basınında Sunumu: Selçuk İletişim, 1(3): 68-81.

İnceoğlu, Y. ve Çoban, S. (1014): Öteki’leştirme Sürecinde Medyanın Yeri: Azınlıklar Ötekiler ve Medya. Compiled by İnceoğlu, Y ve Çoban, S. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 50-102.

Jensen, K. B. (2005): Nitel Bilim Olarak beşeri Araştırmalar: Kitle İletişim Araştırmalarına Katkılar. Medya ve İzleyici bitmeyen tartışma. Translated by Yavuz, Y. Ankara: Vadi Yayınları, 25-53.

Keyman, E. F. (2013): Nefret Söylemi, Nefret Suçu, Demokrasi ve Birlikte Yaşama: Türkiye Örneği. Medya ve Nefret Söylemi. Edited by Çınar, M. İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları, 7-13.

Koç, N. K. (2012): Türkiye’de Yazılı Basında Tekel İşçi Eyleminin Sunumu: Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, (4):189-215.

Köseoğlu, Ö. (1012): Sosyal Ağ Sitesi Kullanıcılarının Motivasyonları: Selçuk İletişim, 7(2):58-81.

Kula, N. (2002): Gazetelerde Yer Alan Polise Yönelik Haberlerdeki Söylemsel Boyutlar: Polis Bilimsel Dergisi, 4(1-2):187-203.

Mutlu, M. (2007): Kitle İletişiminde Sorunlar ve Sorumluluklar. İstanbul: Okumuş Adam Yayınları.

Odabaş, S. (2008): ‘Güzelliğin On Para Etmez Şu Bendeki Aşk Olmasa’: Medyada Beden Politikalarının temsili: Kültür ve İletişim, 11(1):53-72.

Oksaçam, E. H. (2012): Eşcinselliğin Toplumsal Tarihi.1. Baskı: Tekin Yayınevi,İstanbul.

Öner, B. (2002): Sosyal Temsiller: Kriz Dergisi, 10(1):29-35.

Özer, Ö. (2011): Haber Söylem İdeoloji: Eleştirel Haber Çözümlemeleri. Konya: L-T LiteraTürk Yayıncılık.

Sancar, S. (2013): Erkeklik: İmkânsız İktidar; Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. İstanbul: Metis Yayınları.

Scott, W. J. (2007): Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi. Agora Kitaplığı.

Şeker, M., Toruk, İ. ve Sine, R. (2013): Töre Cinayetlerinin Türk Medyasında Sunumu: Mardin Katliamı: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, (3): 166-195.

Tutal, N. (2014): Televizyon: Patalojik ve Sağaltıcı Kamusal Alan ve Ötekinin Acısı ve Yasının İmkânsız Kılınması: Azınlıklar, Ötekiler ve Medya. Compiled by İnceoğlu, Y. and Çoban, S. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 275-289.

Türk Dil Kurumu tdk.gov.tr (2006), Güncel Türkçe Sözlük,

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.543e b7a79f6589.09721536, ( Date of access: 25.9.2014).

Van Dijk, T. A. (1994): Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları: Medya İktidar İdeoloji. Translated by Küçük, M. Ankara: Ark Yayınları, 271-327.

Van Dijk, T. A. (2005): Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları: Medya, İktidar, İdeoloji. Translated by Küçük. M. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 315-375.

Van Dijk, T. A. (2003): Söylem ve İdeoloji: Çok Alanlı Bir Yaklaşım. Söylem ve İdeoloji: Mitoloji, Din, İdeoloji. Translated by Ateş, N. İstanbul: Su Yayınları, 14-109.

http://www.hakimiyetgazetesi.com/

http://www.gaziantepsabah.com/

http://www.gazeteekspres.com/

http://www.gaziantep27.net/

http://www.olaymedya.com/

http://www.telgraf.net/
DOI: http://dx.doi.org/10.17349/jmc117210

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Journal of Media Critiques [JMC]

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.