CONTESTED MODERNITIES: ‘DIVERSE VOICES’ OF THE PIONEERING JOURNALISTS IN THE OTTOMAN EMPIRE

Banu Dagtas

Abstract


The history of journalism in Turkey, had moved in parallel to the history of modernization/Westernization which displays a top-down character. The first journalists (and novelists) after the Tanzimat of 1839 were state bureaucrats of the Ottoman administration. These “Young Ottomans”, or “Jenue Turks” as they were known,  were in the vanguard of promoting a range of western ideas and concepts including : “journalism”, “public opinion”, “liberalism”, “constitutional monarchy”, “parliment”, “nation”, “nation-state”, and “modern family”. Most members of a group had tried to combine Western liberalism and Islam. This paper reviews the avaliable analysis and commentary on the Young Ottomans in order to re-assess their role in the process of Turkish Modernization/Westernization. A close reading of the work and careers of these key figures reveals the contested nature of negotiations around the relations between modernity (and its secular impetus) and understanding of the Islam of that time. The tensions between these two World views-which is still an ongoing problematic issue. 


Keywords


journalism, modernization, pioneer journalists of Turkey, Young Ottomans.

Full Text:

PDF

References


Ahmad, Feroz (2014). Modern Türkiye’nin Oluşumu (Emergence of the Modern Turkey). İstanbul: Kaynak Yayınları.

Aydın, Suavi (1993). Modernleşme ve Milliyetçilik (Modernisation and Nationalism). Ankara: Gündoğan Yayınları.

Berkes, Niyazi (2008). Türkiye’de Çağdaşlaşma (Development of Secularism in Turkey). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Dağtaş, Banu (2015). Tanzimattan Sonra Yayıncılık ve Roman- Yeni Osmanlılar ve Tezli Roman (Publication and Novel After Tanzimat- Young Ottomans and the Novels Having Thesis). Ankara: Ütopya.

Göle, Nilüfer (1998). Modernleşme Bağlamında İslami Kimlik Arayışı (The Quest for the Islamic Self within the Context of Modernity). In: Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (ed.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, pp. 70-82. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Göle, Nilüfer (2008). Mühendisler ve İdeoloji (Engineers and Ideology). İstanbul: Metis.

İnalcık, Halil (1983). Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler (Practice of the Tanzimat and Social Responses). In: Murat Belge (ed.), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (Encyclopedia of the Republican Period of Turkey), pp. 1536-1544. İstanbul: İletişim.

Kasaba, Reşat (1998). Eski ile yeni Arasında Kemalizm ve Modernizm (Kemalism and Modernism between the Old and the New). In: Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (ed.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (Modernisation in Turkey an National Identity), pp. 12-28. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Keyder, Çağlar (1998). 1990’larda Türkiye Modernleşmesinin Doğrultusu (Whither the Project of Modernity? Turkey in the 1990s). In: Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (ed.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (Rethinking Modernity and National Identity in Turkey), pp. 29-43. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Koçak, Cemil (2002). Yeni Osmanlılar ve Birinci Meşrutiyet (Young Ottomans and the I. Meşrutiyet). In: Mehmet Ö. Alkan (ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 1- Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi (Political Thought in Modern Turkey Vol.1- Heritage of the Tanzimat and the Meşrutiyet), pp. 72-82. İstanbul: İletişim.

Mardin, Şerif (1992a). XIX. Yüzyılda Düşünce Akımları. In: Türk Modernleşmesi- Makaleler 4. (Turkish Modernisation- Articles 4), pp. 81-103. İstanbul: İletişim.

Mardin, Şerif (1992b). Batıcılık (Westernization). In: Türk Modernleşmesi- Makaleler 4 (Turkish Modernisation- Articles 4), pp. 9-21. İstanbul: İletişim: 9-21.

Mardin, Şerif (1992c). Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma (Super Westernization in Urban Life in the Ottoman Empire in the Last Quarter of the Nineteenth Century). In: Türk Modernleşmesi- Makaleler 4 (Turkish Modernisation- Articles 4), pp. 21-76. İstanbul: İletişim.

Mardin, Şerif (1995). Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar Merkez Çevre İlişkileri (Center-Periphery A Key to Turkish Politics?). In: M. Türköne, T. Önder (ed.), Türkiye’de Toplum ve Siyaset Makaleler 1 (Society and Politics in Turkey Articles 1), pp. 34-76. İstanbul: İletişim.

Mardin, Şerif (2002). Yeni Osmanlı Düşüncesi (Young Turks’ Thought). In: Mehmet Ö. Alkan (ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 1- Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi (Political Thought in Modern Turkey Vol.1- Heritage of the Tanzimat and the Meşrutiyet), pp. 43-53. İstanbul: İletişim.

Mardin, Şerif (1998a). Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu (Genesis of the Young Ottoman Thought). İstanbul: İletişim.

Mardin, Şerif (1998b). Modern Türk Sosyal Bilimleri Üzerine Bazı Düşünceler (Projects as Methodology: Some Thoughts on Modern Turkish Social Science). In: Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (ed.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (Rethinking Modernity and National Identity in Turkey), pp. 54-70. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Moran, Berna (1998). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I- Ahmet Mithat’tan A.H. Tanpınar’a (A Critical View of the Turkish Novel I- From Ahmet Mithat to A. H. Tanpınar). İstanbul: İletişim Yayınları.

Ortaylı, İlber (1983). Tanzimat. In: Murat Belge (ed.), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (Encyclopedia of the Republican Period of Turkey), pp. 1545-1547. İstanbul: İletişim.

Ortaylı, İlber (1985). Bir Aydın Grubu: Yeni Osmanlılar (One of Intellectual Group: Young Ottomans). In: Murat Belge (ed.), Tanzimat'tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi (Encyclopedia: From Tanzimat to Turkey), pp. 1702-1703. İstanbul: İletişim.

Ortaylı, İlber (2006). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (Longest Century of the Empire). İstanbul: Alkım.

Özbudun, Ergun (2013). Osmanlı Modernleşme Hareketleri: Tanzimat Dönemi (Ottoman Modernisation Movements: Tanzimat Era). In: Türkiye’nin Siyasal Gelişmesi (Political Development of Turkey). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2223.

Tanpınar, A. Hamdi (2010). XIX. Asır Türk Edebiyat Tarihi (The History of the 19. Century Turkish Literature). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Üstel, Füsun (2004). Makbul Vatandaş’ın Peşinde- II. Meşrutiyet’ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi (The Education of Citizenship From II: Meşrutiyet to Today). İstanbul: İletişim.

Yavuz, Hilmi (2002). Modernleşme: Parça mı, Bütün mü? Batılılaşma: Simge mi, Kavram mı? (Modernisation: Is it Piece or Totality? Westernisation: Is it Symbol or Concept?), In: Uygur Kocabaşoğlu (ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 3- Modernleşme ve Batıcılık (Political Thought in Modern Turkey Vol.3- Modernisation and Westernisation), pp. 212-218. İstanbul: İletişim.

Yeğen, Mesut (1999). Devlet Söyleminde Kürt Sorunu (Kurdish Issue in the Discourse of the State). İstanbul: İletişim.

Zürcher, Erik Jan (2014). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi (The History of Modern Turkey). İstanbul: İletişim.




DOI: http://dx.doi.org/10.17349/jmc117408

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2018 Journal of Media Critiques [JMC]

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.