ONLINE HATE DISCOURSE: A STUDY ON HATRED SPEECH DIRECTED AGAINST SYRIAN REFUGEES ON YOUTUBE

Alev Aslan

Abstract


Hate speech existed even before the world gained a digital dimension. But unlike the past, with the widespread use of the Internet this language that carries violent, racist, sexist and hostile notes acquired a plane that enables it to spread much faster over these networks. Extant literature shows us that groups that are exposed o this speech the most are women, LGBT individuals, racial and religious minorities, foreigners, immigrants and refugees. It is a well-known fact that the regions that experience that most immigrant mobility are South Sudan, Afghanistan and Syria. This study focuses on online hate speech directed at Syrian immigrants. The objective is to reveal the hate speech generated by users on Syrian immigrants and circulated on YouTube and to show through which speech practices this takes place. As a result of this study, it was observed that Syrians were stigmatized with negatives labels such as “traitors, a potential threat, overstepping, the sources of financial difficulties.”


Keywords


Hate speech, online hate speech, YouTube, hate crime, Syrians

Full Text:

PDF

References


Alğan, T. C. ve Şensever F. L. (2010): Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 yıl, 10 Örnek. İstanbul: Sosyal Değişim Derneği.

Akdeniz, Yaman (2016) İnternette Irkçılık, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016.

ASULİS, Ayrımcılığa Karşı Yeni bir Dil, Diyalog ve Demokrasi için (2016) Uzman raportör, Tirşe Erbaysal Filibeli; Koordinatörler, Zeynep Arslan, E. İrem Az; Editör: Altuğ Yılmaz HDV yayınları: İstanbul. https://hrantdink.org/attachments/article/196/Ayrimciliga-Karsi-Yeni-bir-Dil-Diyalog-ve-Demokrasi-icin-ASULIS.pdf

Ataman, Hakan (2012). Nefret Suçlarını Farklı Yaklaşımlar Çerçevesinde Ele Almak: Etik, Sosyo-Politik ve Bir İnsan Hakları Problemi Olarak Nefret Suçları. Yasemin İnceoğlu (Ed.), Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları içinde, (s.47-81).İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012.

Aygül, Eser (2010): “Facebook’ta Nefret Söyleminin Üretilmesi ve Dolaşıma Sokulması”, Yeni Medyada Nefret Söylemi, Kalkedon Yayınları. 2010, Sayfa: 95-140

Bilgen, Kadir; Ercan, Orhan.; Gülmez, Turgay (2014). Sosyal Ağların Kullanım Amacı ve Benimsenme Süreci; Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cil:3, sayı:1.

Bilgiç, Esra E. (2008): Vatan, Millet, Reyting: Televizyon Haberlerinde Milliyetçilik, İstanbul: Evrensel Basım yayım,10-28, 2008.

Binark, Mutlu (2007). “Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu” , Yeni Medya Çalışmaları (der.) Mutlu Binark, Ankara: Dipnot Yayınları.

Binark, Mutlu (2010). “Nefret Söyleminin Yeni Medya Ortamında Dolaşıma Girmesi ve Türetilmesi” (Ed.) Mutlu Binark. Yeni Medyada Nefret Söylemi içinde. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Boreus, Kristina (2016). Söylemsel Ayrımcılık ve Dışavurumları (çev.) Emre Can Dağlıoğlu http://www.nefretsoylemi.org/detay.asp?id=50&bolum=makale, erişim tarihi 12.12.2016

Combating Hate Crimes in the OSCE Region, An Overview of Statistics, Legislation and National Initiatives, OSCE - ODIHR, 2005, s.12.

Council of Europe - Committee of Ministers, Recommendation No. R (97) 20 of the Committee of Ministers to Member States on "Hate Speech", (Adopted 30 October 1997 at the 607th meeting of the Ministers' Deputies)

Çelenk, Sevilay (2010). "Ayrımcılık ve Medya" Televizyon Haberciliğinde Etik içinde. AU ILEF: Ankara. 211-228. http://docplayer.biz.tr/6891432-Ayrimcilik-ve-medya-sevilay-celenk.html

Çelik, Elif (2013). Nefret Söylemi İfade Özgürlüğünün Neresinde? İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı:2 Yıl 2013, https://www.inonu.edu.tr/uploads/old/21/255/elifcelik-4-2-tam.pdf

Çoban, Barış (2009). Medya Milliyetçilik Şiddet. İstanbul: Su Yayınları.

Çomu, Tuğrul (2012). Video Paylaşım Ağlarında Nefret Söylemi: Youtube Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

Dinar, Christina; Theresa, Mair; Simone, Rafael; Rathje, Jan; Schramm, Julia (2016) Hate Speech Against Refugees in Social Madia, Published by Amadeu Antonio Foundation, Berlin. https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/eng_hetze-gegen-fluechtlinge.pdf

Ekti, Meltem (2014). Psikogöstergesel Bağlamda Duvar Yazılarının Yansımasına İlişkin Bir Analiz Örneği, Edebiyat Fakültesi Dergisi/ Journal of Faculty of Letters Cilt/Volume 31 Sayı/Number 2 (Aralık/December 2014)

Göktaş, Kemal (2010). “Medyanın Hrant Dink’i hedef haline getirmesi”. (Ed.). Ayşe Çavdar ve Aylin B. Nefret Suçları ve Nefret Söylemi içinde, Yıldırım. , İstanbul: Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları, 85-96.

Göregenli, Melek (2009). Nefret suçları kimin sorunu? http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=3425

Göregenli, Melek (2017) Temel Kavramlar: Önyargı, Kalıpyargı ve Ayrımcılık (içinde) Ayrımcılık:çok boyutlu yaklaşımlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi (seçbir) www.secbir.org

İnceoğlu, Yasemin (2012). Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları,2012.

Karan, Ulaş (2012). Nefret İçerikli İfadeler, İfade Özgürlüğü ve Uluslararası Hukuk. Yasemin İnceoğlu (Ed.), Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları içinde, (s.81-102).İstanbul: Ayrıntı Yayınları,2012.

Köker, Eser ve Doğanay, Ülkü (2010). Irkçı Değilim Ama… Yazılı Basında Irkçı- Ayrımcı Söylemler. Ankara: İHOP Yayını, 2010.

Kuş, Oğuz (2016) Dijital Nefret Söylemini Anlamak: Suriyeli Mülteci Krizi Olayı Bağlamında BBC World Service Facebook Sayfasına Gelen Yorumların Metin Madenciliği Tekniği ile Analizi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2016/II 97-121, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/272785

Öztekin, Hülya (2015). Yeni Medyada Nefret Söylemi: Ekşi Sözlük Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38, Haziran 2015 June 2015, http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi38pdf/6iksisat_kamu_isletme/oztekinhulya.pdf

Pankowski, Rafal (2007). How to Understand And Confront Hate Speech, http://www.unitedagainstracism.org/pdfs/HateSpeechLeaflet_GB.pdf

Uzun, Emel (2009). “İkonografi ve İdeoloji: Sanal Türkçülük”. Birikim Dergisi. sayı: 243:96-104.

Ünal, Recep (2014). “Yurttaşın Ürettiği İçeriğin Ana Akım Medyada Kullanımı: ‘Haber Sizsiniz ’Program Örneği” Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/iletisimarastirmalari_70902.pdf(erişim tarihi 02.12.2016)

Taş, Eray (2017) Yeni Medyada Nefret Söylemi, http://yenimedya.aydin.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/ejnm_v01i1106.pdf

Tunçer, Çağla P. (2009). “Yazılı Basında Mit’in Tekrarı ve “İçe” Sallanan Bayrak” , (Ed..) İsmet Parlak. Medyada Gerçekliğin İnşası içinde. Konya: Çizgi Kitabevi, 227-280.

Van Dijk, Teun A. (2010). Söylem ve İktidar (çev.) Pınar Uygun, İçinde, Nefret Suçları ve Nefret Söylemi, Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul. http://nefretsoylemi.org/rapor/nefretsoylemi_min.pdf

Vardal, Zeynep B. (2015) Nefret Söylemi ve Yeni Medya, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172390

Yanıkkaya, Berrin (2009). Gündelik Hayatın Suretinde: Öteki Korkusu, Görsel Şiddet ve Medya (Ed.) Barış Çoban. Medya Milliyetçilik içinde. Şiddet İstanbul: Su Yayınları.

Yazıcı, Tülay (2016). Yeni Medyanın Nefret Dili: Suriyeli Mültecilerle İlgili Ekşi Sözlük Örneği, Global Media Journal TR Edition, 7(13) Güz/Fall 2016, http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/makaleler/GMJ_13._sayi_guz_2016/pdf/08.pdf

Suriyeli Göçmenlerin Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu, Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme Uygulama Araştırma Merkezi, Editörler: Uzm. Servet Karaca / Araş. Gör. Uğur Doğan, Mersin, 2014, http://biamer.mersin.edu.tr/raporlar/suriyeliler.pdf

http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/26/mark-zuckerberg-hate-speech-germany-facebook-refugee-crisis

Ijnet (International Journalists’ network) https://ijnet.org/en/blog/tips-media-outlets-looking-counter-hate-speech-against-migrants-refugees

https://hrantdink.org/en/asulis-en/activities/projects/media-watch-on-hate-speech/943-the-video-about-hate-speech-against-syrian-refugees-in-print-media-is-released




DOI: http://dx.doi.org/10.17349/jmc117413

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2018 Journal of Media Critiques [JMC]

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.