REPRESENTATIVE OF LGBTT IN PRINTED LOCAL PRESS GAZIANTEP SAMPLE (2009-2014)

Fatma Ye?il

Abstract


The basic aim of the paper is an attempt to find out how Van Dijk's critical discourse analysis of LGBTT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transvestite, Transsexual) individuals who are represented at the local press. Sabah, Himiyet, Express, Gaziantep27, Olay and Telgraf newspapers were selected from Gaziantep Printed Local Press for the study and how these LGBTT people were represented in these newspapers. The articles reviewed for the study were published between 2009 and 2014 is a key criterion for LGBTT people to be involved directly or indirectly (with links to various topics under different headings). In the context of Van Dijk's critical discourse analysis based on the study, and in the light of the determined criteria, the existing news obtained were carefully scanned from newspapers, examined and analyzed in detail by the method of critical discourse analysis.


Keywords


communications, media, lgbtt, discourse, gender, representation, sexual orientation, homosexuality

Full Text:

PDF

References


AltayY, D. (2005): Küresel Köyün Medyatik Mimar? Marshall McLuhan: Kadife Karanl?k, 21. Yüzy?l ?leti?im Ça??n? Ayd?nlatan Kuramc?lar. Prepared by Rigel, N. Batu?, G.,Yücedo?an, G., Çoban, B. ?stanbul: Su Yay?nlar?, 9-74

A?ç?, S. (2013): Yaz?l? Bas?nda LGBT Temsili: Onur Haftas? Haberlerinde Türkiye Ve ABD Kar??la?t?rmas?. ?stanbul: Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dal? Genel gazetecilik Bilim Dal?.

Baird, V. (2004): Cinsel Çe?itlilik: Yönelimler, Politikalar, Haklar ve ?hlaller. Translated by Go?an. H. ?stanbul: Metis yay?nlar?.

Burnukara, P. ve Uçanok, Z. (2012): Okul Ortam? ve Sanal Ortamda Meydana Gelen Akran Zorbal??? Ne Ölçüde Örtü?üyor?: Türk Psikoloji Dergisi, 27(69):81-96.

Connell, R. W. (1998): Toplumsal Cinsiyet ve ?ktidar: Toplum, Ki?i ve Cinsel Politika. Translated by Soydemir. C. ?stanbul: Ayr?nt? Yay?nlar?.

Çak, E. ?. (2010): Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm Teorileri Ba?lam?nda Türkiye’deki Reklam Filmleri ve Popüler Müzik Videolar?: Yedi, DEÜ GSF Dergisi, (4):101-110.

Çelenk, S. (2010): Ayr?mc?l?k ve Medya: ?lef Dergisi, 211-227.

Erdo?an, ?. ve Alemdar, K. (1990). ?leti?im ve toplum Kitle ileti?im Kuramlar? tutucu ve de?i?imci yakla??mlar. Ankara: Bilgi Yay?nevi.

Foucault, M. (1987): Michel Foucault: Söylemin Düzeni. Translated by Ilgaz, T. Hil Yay?nlar?.

Gerbner, G. (2014): Medyaya Kar??. Translated by Ayas, G., Batmaz, V. ve Kovac?, ?. ?stanbul: Ayr?nt? Yay?nlar?.

Gezgin, S. (2007): Türkiye’de Yerel Bas?n: Türkiye’de Yerel Bas?n. Translated by Gezgin, S. ?stanbul: ?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Yay?nlar?, 177-209.

Hall, S. (2005): Kodlama, Kodaç?mlama: Medya ve ?zleyici Bitmeyen Tart??ma. Translated by Yavuz, Y. Ankara: Vadi Yay?nlar?, 85-98.

Herman, S. E. ve Chomsky, N. (2012): R?zan?n ?malat?: Kitle Medyas?n?n Ekonomi Politi?i. Translated by Abado?lu. E. ?stanbul: bgts Yay?nlar?.

I??k, G. ve Özer, Ö. (2000): ??çi ve Memur Toplu ?? B?rakma Eylemlerinin Türk Bas?n?nda Sunumu: Selçuk ?leti?im, 1(3): 68-81.

?nceo?lu, Y. ve Çoban, S. (1014): Öteki’le?tirme Sürecinde Medyan?n Yeri: Az?nl?klar Ötekiler ve Medya. Compiled by ?nceo?lu, Y ve Çoban, S. ?stanbul: Ayr?nt? Yay?nlar?, 50-102.

Jensen, K. B. (2005): Nitel Bilim Olarak be?eri Ara?t?rmalar: Kitle ?leti?im Ara?t?rmalar?na Katk?lar. Medya ve ?zleyici bitmeyen tart??ma. Translated by Yavuz, Y. Ankara: Vadi Yay?nlar?, 25-53.

Keyman, E. F. (2013): Nefret Söylemi, Nefret Suçu, Demokrasi ve Birlikte Ya?ama: Türkiye Örne?i. Medya ve Nefret Söylemi. Edited by Ç?nar, M. ?stanbul: Hrant Dink Vakf? Yay?nlar?, 7-13.

Koç, N. K. (2012): Türkiye’de Yaz?l? Bas?nda Tekel ??çi Eyleminin Sunumu: Akdeniz Üniversitesi ?leti?im Fakültesi, (4):189-215.

Köseo?lu, Ö. (1012): Sosyal A? Sitesi Kullan?c?lar?n?n Motivasyonlar?: Selçuk ?leti?im, 7(2):58-81.

Kula, N. (2002): Gazetelerde Yer Alan Polise Yönelik Haberlerdeki Söylemsel Boyutlar: Polis Bilimsel Dergisi, 4(1-2):187-203.

Mutlu, M. (2007): Kitle ?leti?iminde Sorunlar ve Sorumluluklar. ?stanbul: Okumu? Adam Yay?nlar?.

Odaba?, S. (2008): ‘Güzelli?in On Para Etmez ?u Bendeki A?k Olmasa’: Medyada Beden Politikalar?n?n temsili: Kültür ve ?leti?im, 11(1):53-72.

Oksaçam, E. H. (2012): E?cinselli?in Toplumsal Tarihi.1. Bask?: Tekin Yay?nevi,?stanbul.

Öner, B. (2002): Sosyal Temsiller: Kriz Dergisi, 10(1):29-35.

Özer, Ö. (2011): Haber Söylem ?deoloji: Ele?tirel Haber Çözümlemeleri. Konya: L-T LiteraTürk Yay?nc?l?k.

Sancar, S. (2013): Erkeklik: ?mkâns?z ?ktidar; Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. ?stanbul: Metis Yay?nlar?.

Scott, W. J. (2007): Toplumsal Cinsiyet: Faydal? Bir Tarihsel Analiz Kategorisi. Agora Kitapl???.

?eker, M., Toruk, ?. ve Sine, R. (2013): Töre Cinayetlerinin Türk Medyas?nda Sunumu: Mardin Katliam?: Selçuk Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Gazetecilik Bölümü, (3): 166-195.

Tutal, N. (2014): Televizyon: Patalojik ve Sa?alt?c? Kamusal Alan ve Ötekinin Ac?s? ve Yas?n?n ?mkâns?z K?l?nmas?: Az?nl?klar, Ötekiler ve Medya. Compiled by ?nceo?lu, Y. and Çoban, S. ?stanbul: Ayr?nt? Yay?nlar?, 275-289.

Türk Dil Kurumu tdk.gov.tr (2006), Güncel Türkçe Sözlük,

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.543e b7a79f6589.09721536, ( Date of access: 25.9.2014).

Van Dijk, T. A. (1994): Söylemin Yap?lar? ve ?ktidar?n Yap?lar?: Medya ?ktidar ?deoloji. Translated by Küçük, M. Ankara: Ark Yay?nlar?, 271-327.

Van Dijk, T. A. (2005): Söylemin Yap?lar? ve ?ktidar?n Yap?lar?: Medya, ?ktidar, ?deoloji. Translated by Küçük. M. Ankara: Bilim ve Sanat Yay?nlar?, 315-375.

Van Dijk, T. A. (2003): Söylem ve ?deoloji: Çok Alanl? Bir Yakla??m. Söylem ve ?deoloji: Mitoloji, Din, ?deoloji. Translated by Ate?, N. ?stanbul: Su Yay?nlar?, 14-109.

http://www.hakimiyetgazetesi.com/

http://www.gaziantepsabah.com/

http://www.gazeteekspres.com/

http://www.gaziantep27.net/

http://www.olaymedya.com/

http://www.telgraf.net/
DOI: https://doi.org/10.17349/jmc117210

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Journal of Media Critiques [JMC]

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.